خمّر ,روستای تاریخی

روستای تاریخی لفّ خمّر
روستای لف زادگاه شمشیرزنان ودلاورمردان حماسی طایفه خمّر،محل سکونت اولیه کمبرانی های مهاجر ودرواقع قلب طایفه خمّر درایران،که روزگاری وسعت فراوانی داشت و ازفیروزاباد تادشتک  وسد چاه نیمه  وبیش ازهزارهکتار زمین متعلق به طایفه  خمّربود،اینک بخشی ازهسته اولیه لفّ قدیم به زیرآبهای چاه نیمه چهارم رفته وازآن سرزمین وسیع،چندصدهکتارباقیمانده،که بااینحال بازهم شکوه نام خودرادرمنطقه داراست.

@Qambarani

مشخصات ده لف خمّر در150سال قبل
سال1288هجری قمری-نوشته ذوالفقارکرمانی مامور تعیین سرحدات دولت علیه وقت ایران-صفحه176-کتاب جغرافیای نیمروز
ده لف قلعه دارد-تعدادرعیت123خانوار-عددنفوس512نفر-محل بذرافشانی آنچه زراعت شده است:10پاگاو هرپاگاوی12خروار باکلگیر138خرواراضافه زمین-210خروارباغات-7قطعه اغنام واحشام گوسفند1350راس-ماده گاو520راس-الاغ275راس-شتر19نفر-اسب ومادیان6راس-عوامل28فرد

منبع اصلی مطلب : طایفه کمبرانی
برچسب ها : خمّر ,روستای تاریخی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : روستای تاریخی لف خمّر