جاده ,روستای

روستای کوددر۸کیلومتری شهرستان زهک قراردارد.این روستادارای حدود۲۰۰خانوارمیباشد.مردم روستاامورات خودراازطریق کشاورزی ودامداری میگذرانند.این روستادارای یک مدرسه دبستان ویک مدرسه راهنمایی ویک شرکت تعاونی ویک خانه بهداشت وپایکاه بسیج ودفتردهیاری میباشد.این روستایکی ازروستاهای شهیدپروربوده که کوچه های این روستابه نام شهیدان روستانامگزاری شده است .یک کیلومترنرسیده به روستای کود،روستای اسلام ابادکه محل زندکی فامیل اشترک است و۲کیلومتربعدازکودروستای زینل وروستای شاهدوست خالقی قراردارند این سه روستانسبت به روستاهای دیگرسرسبزتربوده وهرساله دراوایل سال نو،مسافرانی به این روستا سفرمیکنند.درنزدیکی این روستاهاآثارباستانی ازقبیل ارگ تیمورلنگ وجنگل نیاتک قراردارند.جاده این روستاازیک طرف به شهرستان زهک وازطرف دیگر به جاده ده سیاسروازانجابه جاده زابل متصل میشود.فامیل هایی که درروستای کودسکونت دارندعبارتداز:میرشکار/دهمرده/خمّر/مرادعلی/آتش فراز/آتش پنجه/نارویی/جهانتیغ/زینلی/لشکری/انصاری/سراوانی/محمدزاده/شکارچی/محمدزایی/قربانی/کده ای/استوار/کریمی/محمددادی/محکمی.
@Qambarani

مشخصات ده کود در150سال قبل
سال1288هجری قمری-نوشته ذوالفقارکرمانی مامور تعیین سرحدات دولت علیه وقت ایران-صفحه178-کتاب جغرافیای نیمروز
ده کوددارای85خانوارو382نفرنفوس می باشدمحل بذرافشان آنچه زراعت شده است باگلگیر134خروار-اضافه زمین240خروار-باغات10قطعه-اغنام واحشام گوسفند750راس-ماده گاو430راس-الاغ142راس-شتر9نفر-اسب ومادیان8راس-عوامل27فرد.طوایف:پیری -خمّر-شیخ-نوری -پتی پشم

منبع اصلی مطلب : طایفه کمبرانی
برچسب ها : جاده ,روستای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : روستای تاریخی کود